Nasza oferta

Tachograf cyfrowy to obowiązkowe urządzenie montowane w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej po 1 maja 2006 roku. Kalibracja tachografu musi być wykonywana nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także zawsze wtedy, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub doszło do jego uszkodzenia. Nie można również zapomnieć o kalibracji w przypadku wymiany opon na osi napędowej oraz zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

Nasz zespół zajmuje się kalibracją wszystkich tachografów cyfrowych według producentów vdo, stoneridge, efcon/efas, actia w tym tachografów smart (najnowsza generacja tachografów – wersja oprogramowania 4.0). Ser­wi­so­wa­nie ta­cho­gra­fów mo­gą prze­pro­wa­dzać wy­łącz­nie fir­my po­sia­da­jące nie­zbęd­ne upraw­nie­nia oraz cer­ty­fi­ka­ty i akre­dy­to­wa­ne przez Głów­ny Urząd Miar.


OBSŁUGUJEMY TACHOGRAFY


LISTA NASZYCH USŁUG

  • kalibracja tachografów cyfrowych,
  • kalibracja tachografów cyfrowych najnowszej generacji – DTCO 4.0,
  • odczyt danych tachografu,
  • odczyt danych kierowcy,
  • naprawa tachografów cyfrowych.

Nasz serwis zaj­mu­je się po­bie­ra­niem da­nych z tachografów cy­fro­wych oraz z kart kie­row­ców. Każ­da fir­ma trans­por­to­wa, w któ­rej znaj­du­je się pojazd ob­ję­ty przy­mu­sem mon­ta­żu ta­cho­gra­fów, jest zmu­szo­na do od­czy­tu ta­cho­gra­fu nie rza­dziej niż co 90 dni lub czę­ściej, gdy za­cho­dzi oba­wa utra­ty da­nych. Dodatkowo dane należy ar­chi­wiz­ować przez okres 3 lat. Od­czy­ty­wa­nie ta­cho­gra­fu jest ob­li­ga­to­ryj­ne tak­że w przy­pad­ku sprze­da­ży lub wy­co­fa­nia po­jaz­du oraz uszko­dze­nia urzą­dze­nia.

Re­ali­zu­jemy tak­że od­czyt da­nych z kar­ty kie­row­cy, któ­re na­le­ży prze­pro­wa­dzać nie rza­dziej niż raz na 28 dni.

Niezależnie czy posiadasz niewielką firmę z kilkoma pojazdami czy też ogromne przedsiębiorstwo transportowe posiadające na stanie kilkaset pojazdów – nasz doświadczony zespół zadba o prawidłowy serwis, naprawę i kalibracje tachografów.

Pracownicy Świat Tachografów Cyfrowych biorą również pod uwagę indywidualne potrzeby i preferencje klienta.